top of page
Challenge for Dummies - Kjøreordre

En kjøreordre blir (i Norge) typisk utdelt ca.2 timer før løpet, kartleser bør derfor benytte denne tiden effektivt til å studere hva som skal skje. Sjåfør slenger rundt og later som man har mye og gjøre, men snakker helst bil med andre i samme bås. Vel egentlig har sjåføren mye å gjøre, f.eks klistre på nummer og reklame, fylle bensin, kalibrere trippen osv. Alt dette tar selvfølgelig laaang tid

Kjøreordren består typisk av kart supplert med tulipanpiler som beskriver kjørerute. Noen ganger beskriver tulipanpilene hele etappen (dvs alle veiskiller man kjører gjennom) og man kan klare seg uten kartet, andre ganger bare deler av etappen og da må det suppleres med bruk av kart.

 

Det stilles følgende krav ved utforming av kjøreordren:
a) Kjøreordren skal være oversiktlig og opplysningene om løypebeskrivelsen skal settes i den rekkefølge de skal kjøres.
b) Referanser i kjøreordren er til kartet. Tulipanpiler og henvisninger til disse refereres til terrenget. Kjøreordren skal beskrive kjøreruten slik at den kan tegnes på kartet. Dersom løypa ikke kan tegnes inn på kartet i dennes målestokk, skal det benyttes skisse eller tulipanpiler med nødvendige opplysninger for å beskrive løypa.
c) Dersom sti, eller umerket vei benyttes, skal dette angis i kjøreordren. Umerkede veier, som ikke skal kjøres, men som har betydning for deltakernes veivalg, skal oppgis i kjøreordren.
d) Løype, inntegnet på kartkopi anses som en del av kjøreordren. Tulipanpiler, fortrinnsvis med henvisning til hjelpemidler i terrenget (skilt, hus, ferist osv.) kan benyttes, sammen med en kartkopi med inntegnet rute.
e) Kjøreordren skal inneholde opplysning om hvor løpsledelsen kan treffes under konkurransen.

Etapper:
Mellom to åpne tidskontroller kan det etableres transportetappe(r), pålitelighetsetappe(r), orienteringsetappe(r) og ferdighetsetappe(r).

Transport-/ Pålitelighetsetappe:
a) Løypen markeres med heltrukken linje på kartkopier. Tulipanpiler benyttes for alle klasser.
b) Det skal benyttes likt system innen hver etappe.
c) Følg naturlig vei der ikke annet er markert eller angitt.
d) Gjennomsnittshastigheten(e) og lengden på etappen oppgis ved start på etappen eller i kjøreordren. Kan også deles ut samtidig med kjøreordren.
e) Slutt på pålitelighetsetappe skal markeres. Det skal gjøres enten ved en stoppkontroll, markert med skilt ”KONTROLL”, eller om det starter en annen etappe umiddelbart etter pålitelighetsetappen, vil skilt ”START” kunne markere etappens slutt. ”Målskilt” kan også benyttes.

Orienteringsetappe:
a) Løypen beskrives i kjøreordren med referanser til kart, markeringer på kartkopier og skisser. Tulipanpiler kan benyttes. Markering av ruten kan gjøres med heltrukken linje eller ved hjelp av inntegnede piler eller punkter. Piler skal alltid kjøres slik de er inntegnet.
Pil, tegnet inn på kartet, eller del av denne, skal aldri kjøres mer enn en gang eller i motsatt retning. Punkter på kartet skal ikke kjøres mer enn en gang.


Punkt, markert «på siden av veien» betyr at dette punktet kan kjøres gjennom, det finnes vei i terrenget. Det skal ALLTID være passeringskontroll der denne type markering er benyttet. Veien «forbi punktet» anses som gjennomgående og kan kjøres flere ganger.
Det skal alltid kjøres korteste vei (på kartet) mellom angitte piler og punkter. Ved tvil om korteste vei, skal korteste vei alltid være minst 20 % kortere enn andre veier. Måling foretas mellom steder på ruten hvor valgmuligheter er til stede.


Piler og punkter skal kjøres i stigende rekkefølge, unntak fra dette skal oppgis i kjøreordren.
Veier som er merket med X (kryss) eller er skjult av symboler for TK eller nummer, etc. skal ikke kjøres.
Skisser / Kartutsnitt: Disse tegnes / kopieres inn på kart eller som egen side i kartboken med angivelse av hvor på kartet skissen/kartutsnittet skal benyttes. Målestokk angis. På en skisse skal alle veier i det aktuelle området være inntegnet.

b) Følg naturlig vei der ikke annet er markert eller angitt.

Ferdighetsetappe:
Etappen skal arrangeres på område uten øvrig trafikk med oppsatte eller naturlige fartshindringer. Autoslalåmreglementet bør være retningsgivende for utforming av etappen. Orienteringsmomenter bør unngås. Ruten skal tegnes inn på skisse eller kart og målestokk angis. Bygninger, veier, relevante formasjoner i terrenget og kjegler skal tegnes inn. Det skal informeres skriftlig o

 

Er det en O-etappe kan man som sjåfør slappe av og kjøre dit kartleser viser vei, her er det eneste tidsaspektet at man kommer frem til TK for etappens slutt til rett tid.

Hos oss er det sjåføren som noterer passeringskontrollene (PK) så penn og kontrollkort må være klart, og selvfølgelig må man følge godt med. Normalt er det 100 prikker i straff for manglende PK, og det er mye, noe løp har hatt bare 50 prikker i straff

Er det en Transportetappe er det bare å stresse ned for sjåfør. I eksemplet over er det ingen angitt tid, dvs man får ikke straff for å komme frem for sent. Vet ikke om det er konsekvent at PK'er ikke er satt ut på transportetapper, men jeg holder nå alltid utkikk.

P-etapper er etapper der men i deler av denne skal kjøre på angitt snitthastighet (regularity) og blir målt med hemmelige tidkontroller. Hvor i P-etappen dette skal gjøres er normalt angitt i kjøreordren, noen ganger er snitthastigheten også oppgitt. Andre ganger blir snitthastigheten informert om i det man starter på P-etappen, da gjelder det på ha orden i sysakene å finne frem riktig hastighetstabell i en fei.
Et tips: Hvis man starter regularity stillestående i en oppoverbakke kan man kjøre ut før starttiden, er det en tidlig HTK har man er større sjans for å passere den i rett tid. Det kan fort ta et par hundre meter å kjøre seg inn til å ligge på tidtabellen, man har ca 7 sekunder per 100 meter og med en 50 hk motor trenger jeg fort 500 meter eller mer for å spise opp gapet.

Som du ser vil denne regularitien avsluttes etter 11.5 km fra P-etappens start, men P-etappen er ikke over. Det vil si at etter 11.5 km vil det ikke forekomme hemmelig tidkontroller (HTK) og du kjører i dine egen fart til etappens slutt (TK10). Men husk det kan være utplassert PK'er!!

Når skal man så være fremme til etappens avsluttende TK?

  • Angis Idealtid på etappen vet man at man skal ta startid ved start PK, legge på antall minutter for å få riktig sluttid. Står det at man skal bruke 41 min på etappen og starttid blir 11:05 vet man at man må levere tidkortet på TK for avsluttet etappe til kl 11:46, dvs man kan godt være der før men tidkortet skal ikke leveres til kontrollør før 11:46 (gjør man det får man straff). Kortet bør heller ikke leveres etter 11:46:59 for da får man også straff.
    I praksis vil man, hvis man kjører riktig løype, være fremme i passe god tid - man liner derfor opp i "køen" og kjører frem til kontrollør slik at man får levert tidkortet for notering mellom 11:46:o0 og 11:46:59 (presis masterklokke i bilen er viktig), isåfall noteres 11:46 som tid i tidkortet og man får 0 prikker i straff. Kjører man seg ordentlig bort vil maks prikkbelastning være 300 prikker, alternativt mindre avhengig av hvor mange sekunder man er for sen.

  • Angis Makstid skal man, gitt de samme tider som over, levere tidkortet før 11:47. Straff i form av prikker kun om man leverer etter 11:46:59, kommer man derfor inn 11:40 kan man få tidkortet oppdatert med inn-tid med en gang

NB! Vi noterer alltid beregnet sluttid for etappen og skriver den i kjøreordren (gjerne på etappen sin siste side) i det vi får oppgitt vår starttid ved etappens start, det er mye som skjer under etappen så sjansen for å glemme den er stor.

Førerprøve har ikke tulipanpiler men er gjerne beskrevet med en egen skisse og har egen tidtagning, så her noterer vi oss ikke start og sluttider. Evt ny starttid på neste etappe blir deg tildelt etter at ferdighetsprøven er gjennomført

Det er verdt å merke seg at en etappe "alltid" starter der forrige etappe slutter slik at de samme mannskapene som tar deg inn på en etappe gir deg en nye starttid på neste etappe. Dersom det ikke er kø for å starte neste etappe på kontrollen vil man typisk bli gitt starttid 1 minutt etter inkomst. Det betyr at kommer du inn før 11:46 og følgelig venter med å levere tidkortet brukes tiden aktivt i bilen til å forberede seg på neste etappe.

bottom of page